Услови за користење на содржината на интернет-изданието на „Утрински весник“

Сите права на содржината, вклучувајќи ги и авторските, се задржани од „Утрински весник“. Со пристапувањето на интернет-страницата на „Утрински весник“, се согласувате дека содржината ќе ја користите само за лични, некомерцијални потреби.

Содржината од интернет-страницата на „Утрински весник“ не е дозволено да се копира, дистрибуира или продава, да се прикажува јавно и да се адаптира, доколку тоа не е регулирано со претходен договор со Редакцијата.

Секое неовластено објавување на содржина односно фотографија, илустрација или текст од електронското издание во било кој друг медиум, издавачот објавува дека чини 15.000 денари без пресметан ДДВ, по едно објавување на една фотографија, видео и текст.

Со самото објавување тој што неовластено ќе ја објави содржината, односно фотографија, илустрација или текст се согласува на овие услови и се согласува покрај граѓанска одговорност, издавачот да му испрати фактура според цената објавена во овие правила и се согласува да ја плати во рок од 8 дена по приемот на истата. Во спротивно ке му биде пресметана законска камата.

Контакт: vesnik@utrinski.com.mk